Leefomgeving van kinderen - Instelling

Boddaertcentrum

Een Boddaertcentrum is een instelling voor dagbehandeling. Het wordt daarom ook wel een semi-residentiële instelling genoemd (in een residentiële instelling blijven kinderen slapen). Er komen kinderen van vijf tot dertien jaar. Overdag gaan de kinderen gewoon naar school, 's avonds na de warme maaltijd gaan ze naar huis. Om op een Boddaertcentrum geplaatst te worden, is een indicatiebesluit nodig. Kinderen verblijven er gemiddeld twee jaar. Er zijn ook Boddaertcentra voor jongeren van twaalf tot achttien jaar.

Multi-problematiek

De kinderen die in een Boddaertcentrum komen, hebben vaak meerdere ernstige problemen waardoor ze niet goed functioneren. Het zijn normaal begaafde kinderen. Vaak is er sprake van ernstige gezinsproblematiek, waardoor de opvoeding en socialisering van het kind niet goed verlopen. Het probleem kan ook bij het kind zelf liggen. Vaak gaat het om een combinatie van problemen. Een kind met ADHD heeft veel structuur nodig. Als het die structuur thuis niet krijgt, gaat het fout.

Om in aanmerking te komen voor een plaatsing, moeten zowel ouders als kinderen gemotiveerd zijn om actief mee te werken aan de behandeling. De problemen mogen ook niet zo zwaar zijn dat residentiële zorg noodzakelijk is. Er mag bijvoorbeeld geen sprake zijn van ernstige psychiatrische problematiek. Ook kinderen die intensieve medische zorg nodig hebben, komen niet in aanmerking.

Werkwijze

De behandeling is gericht op het kind én het gezin. Het kind krijgt structuur door het vaste ritme en de regels in de leefgroep. Het krijgt ook een individuele behandeling op basis van een behandelingsplan. Als dat nodig is, krijgen kinderen speltherapie van een orthopedagoog of psycholoog die verbonden is aan het Boddaertcentrum. Dat het kind voor een deel van de dag niet thuis is, betekent een ontlasting voor het gezin. Een maatschappelijk werkster ondersteunt de ouders bij hun problemen.

Er wordt dus op verschillende terreinen en door verschillende mensen gewerkt aan de problemen rond kind en gezin. De hulp kan bestaan uit:

  • plaatsingsbegeleiding: informatie, advies, voorlichting, bemiddeling, diagnostiek en indicatiestelling;
  • groepsbegeleiding: observatie, begeleiding en behandeling;
  • individuele begeleiding: training, observatie, begeleiding en behandeling;
  • gezinsbegeleiding: observatie, begeleiding, hometraining, voorlichting, advies en bemiddeling;
  • schoolbegeleiding: informatie, voorlichting en advies.

Welke hulp precies wordt geboden, hangt af van de problematiek en de keuzen die zijn gemaakt bij het vaststellen van het behandelingsplan. Elk kind heeft een eigen mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor het kind en zijn ouders.

Doelgericht

De begeleiding en hulp zijn doelgericht. Kinderen leren beter omgaan met anderen, ze leren hun gedrag beter onder controle houden en op een positieve manier voor zichzelf opkomen. Ouders leren vaardiger te worden in het opvoeden en het bieden van structuur. In de eerste fase van de opname wordt vastgesteld aan welke doelen wordt gewerkt en hoe die worden bereikt. Tussentijds wordt de balans opgemaakt. Zo nodig wordt het behandelingsplan bijgesteld.

Dagindeling en activiteiten

De kinderen komen meestal vier dagen per week naar het Boddaertcentrum. De woensdagmiddag is vrij. Kinderen kunnen dan bijvoorbeeld naar een sportvereniging of een andere club. De medewerkers hebben dan tijd om bezoeken af te leggen aan gezinnen en aan school. De woensdagmiddag wordt ook gebruikt voor intern en extern overleg en voor rapportage.

Kinderen worden opgevangen in kleine leefgroepen van acht kinderen. Een vast team van pedagogisch werkers begeleidt de groep. Het is belangrijk dat de medewerkers gezag uitstralen. Er is een vast dagprogramma en er zijn duidelijke regels. Dankzij de rust die zo gecreëerd wordt, is er ruimte voor liefdevolle aandacht en positieve bevestiging. Alleen zo kan de opvoeding en behandeling vruchten afwerpen.

Er zijn vaste momenten van drinken en eten voor de hele groep. Verder nemen de kinderen in kleine groepjes deel aan activiteiten. De activiteiten zijn gericht op ontwikkeling, het aanleren van sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.