Ontwikkeling en begeleiding van ouderen - Succesvol ouder worden

Succesvol ouder worden

Een grote gemeente heeft een Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO) ingericht om ouderen te informeren over alle aspecten van het ouderenbeleid in de gemeente. Het CIPO heeft een informatieloket, waar informatiemateriaal te krijgen is, waar alle benodigde formulieren aanwezig zijn en waar baliemedewerkers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Daarnaast is er een website met informatie over alle aspecten van het ouderenbeleid. Komend najaar gaat het CIPO in het gemeentelijk congrescentrum een beurs voor ouderen organiseren, om meer bekendheid te geven aan het gemeentelijk ouderenbeleid.

Fatima is ouderenwerker. Zij werkt bij de afdeling documentatie van het CIPO. Daar worden de folders gemaakt en wordt de website bijgehouden. De afdeling documentatie gaat eenmalig een CIPO-krant uitgeven ter gelegenheid van de CIPO Informatiemarkt. In deze krant komt veel actuele informatie, afgewisseld met inhoudelijke artikelen. Fatima wil in de krant drie grote interviews opnemen, waarin ouderen zich kunnen herkennen.

In de interviews moeten de verschillende aspecten van het ouder worden aan de orde komen: veranderingen in het sociale en persoonlijke leven, veranderingen in de cognitieve en lichamelijke gezondheid. Hoe kijken de geïnterviewden tegen het ouder worden aan? Hoe kijken ze terug op hun leven, zijn ze tevreden? Welke plannen en doelen hebben ze voor de toekomst? Wat doen zij om gezond te blijven?

Ze vraagt ROC stagiaires deze interviews te verzorgen. Het is de bedoeling dat de stagiaires drie ouderen interviewen over verschillende aspecten van hun leven. Het is belangrijk dat ze erop letten dat de drie ouderen verschillende bevolkingsgroepen qua leeftijd, sekse en culturele achtergrond vertegenwoordigen. De interviews mogen ca. 1500 woorden zijn en geïllustreerd worden door een foto.

De gemeentelijke overheid

De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlands staatsbestel.

Een aantal landelijke regels moet door alle gemeenten op dezelfde manier worden uitgevoerd, zo ziet het paspoort er in elke gemeente hetzelfde uit.

Er zijn ook grote verschillen tussen de gemeentes, over veel van de gemeentelijke taken mag de gemeente zelf beslissen hoe zij die uitvoert. Een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, heeft andere problemen en een ander beleid dan een dunbevolkte gemeente op het platteland. Ook de voorkeuren van de inwoners van een gemeente spelen een rol: in de ene gemeente besteedt men het geld liefst aan woningbouw, in een andere gemeente geeft men de voorkeur aan de aanleg van een park.

Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat deze beslissingen gemaakt en goed uitgevoerd worden. De inwoners van de gemeente hebben invloed op de beslissingen door de verkiezing van de raadsleden en door inspraakmogelijkheden.

Gemeentelijk Ouderenbeleid

De gemeentelijke overheid heeft een belangrijke rol in het ouderenbeleid. Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de gemeente de ‘regisseur' van het beleid, dat gericht moet zijn op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren van ouderen.

De gemeente speelt verschillende rollen in het ouderenbeleid:

 • De gemeente schept voorwaarden; de gemeente moet ervoor zorgen dat:
  • ouderen kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten;
  • er voldoende huisvesting is voor ouderen, waarbij rekening gehouden wordt met hun specifieke behoeften;
  • er voldoende zorg en dienstverlening is, gericht op het ondersteunen van het zelfstandig wonen van ouderen.
 • De gemeente zorgt ervoor dat het geld dat beschikbaar is verdeeld wordt onder instellingen en organisaties, waarbij duidelijk moet zijn wat er voor dat geld gedaan wordt.
 • De gemeente keert geld uit aan ouderen die daarvoor in aanmerking komen (inkomensondersteuning).
 • De gemeente onderhandelt met andere partijen binnen de regio (andere gemeenten, zorgaanbieders) over voorzieningen voor ouderen.

De informatievoorziening is een belangrijk deel van het ouderenbeleid: als burgers niet weten wat de gemeente allemaal voor hen doet of kan doen, hebben de maatregelen veel minder effect. Veel gemeentes hebben een informatieloket voor ouderen: dat kan een balie zijn in het gemeentehuis, maar ook een rijdende informatiebus of een spreekuur bij de Stichting Welzijn Ouderen. De meeste gemeentes zorgen ook voor informatievoorziening via internet, soms op de website van de gemeente, soms met een speciale website voor oudere inwoners.

Een CIPO-krant maken

Lees het verhaal van Fatima, sociaal dienstverlener bij het Centraal Informatiepunt Ouderen (CIPO). Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

 • Zo werk je goed
 • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
 • Hulpmiddelen
 • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.