Verzorgen van jongeren - Leefstijl

Scholengemeenschap Sint-Michel College

Het Sint-Michel College is een grote scholengemeenschap in het zuiden van het land. Deze school heeft te maken met een groot aantal spijbelaars en 'voortijdig schoolverlaters'. De schoolleiding veronderstelt een verband tussen het hoge aantal voortijdig schoolverlaters en de leefstijl van de jongeren. Zij wil daarom maatregelen nemen om een gezonde leefstijl bij de jongeren te stimuleren. Omdat jullie werkzaam zijn als onderwijsassistenten (OA's) in deze school, worden jullie als projectmedewerkers ingezet. De schoolleiding zal er zeer mee geholpen zijn als jullie:

  • onderzoek doen naar de leefstijl van de jongeren van deze middelbare school;
  • een enquĂȘte maken voor de leerlingen van de scholengemeenschap;
  • de schoolleiding kunnen adviseren.

Het uiteindelijke doel is het stimuleren van een gezond leefpatroon van de leerlingen. Dit wordt gezien als een van de maatregelen waarmee het College het aantal voortijdig schoolverlaters kan terugdringen.

De school

Het Sint-Michel College is een scholengemeenschap voor vmbo, mavo/havo en vwo. De school kent een groot aantal spijbelaars en 'voortijdig schoolverlaters'. De schoolleiding ziet de ongezonde leefstijl van jongeren als een oorzaak van het spijbelgedrag van leerlingen en van het voortijdig schoolverlaten. De schoolleiding wil daarom een gezonde leefstijl van de leerlingen stimuleren.

Leefstijl jongeren

Scholen zien een goede gezondheid als een voorwaarde voor goede prestaties. Gezond gedrag is een keuze van de jongere zelf: kennis en vaardigheden hierover zijn nodig, maar er zijn ook veranderingen nodig in hun directe leefomgeving die het gemakkelijker maken voor de jongeren om zich gezonder te gaan gedragen.

Voortijdig schoolverlaters

Spijbelen kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Er zijn jongeren die de school verlaten voordat zij voldoende in staat zijn om zich te kunnen handhaven op de arbeidsmarkt. Dit is een probleem voor de jongere zelf en andere betrokkenen. Maar het is ook een maatschappelijk probleem.

Onderzoek naar gezonde leefstijl bij leerlingen

Lees het verhaal van meneer Wessels, vertegenwoordiger van het schoolbestuur van Scholengemeenschap Sint-Michel College. Hij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.