Leefomgeving van jongeren - Instelling

Voorlichtingsmateriaal over (semi)residentiële instellingen voor jongeren

Een instelling kan deel uitmaken van de leefomgeving van jongeren. Sommige jongeren redden het thuis niet. Dat kan te maken hebben met de thuissituatie, met psychische problemen of met maatschappelijk ongewenst gedrag. Met name op vmbo- en mbo-scholen hebben relatief veel leerlingen problemen. Het Bureau Jeugdzorg heeft daarom veel contact met de zorgadviesteams van deze scholen. Zij hebben grote behoefte aan voorlichtingsmateriaal over (semi)residentiële instellingen voor jongeren.

Sharon, medewerkster bij Bureau Jeugdzorg, kwam op het idee om leerlingen van het ROC hierbij in te schakelen. Jullie gaan een voorlichtings-dvd maken voor jongeren over (semi)residentiële instellingen in de regio.

Kwetsbare groep

Jongeren zijn een kwetsbare groep. Ze maken zich los van thuis. Vrienden zijn belangrijk bij het vinden van een eigen identiteit, wat lang niet altijd goed gaat.

Problemen

Om verschillende redenen zitten op het ROC veel leerlingen met een moeilijke achtergrond. Dat heeft te maken met de gezinsachtergrond van dit type leerlingen en het lage niveau van veel leerlingen. Het komt ook doordat jongeren met problemen vaker afzakken naar een lager onderwijsniveau. Ook alleenstaande minderjarige asielzoekers volgen vaak een opleiding aan een ROC.

Zorgteams

De zorgteams van een ROC constateren dat problemen vaak zo groot zijn, dat ze baat zouden hebben bij een dagbehandeling of opnamen in een 24 uursopvang. Maar dat willen ze meestal niet. Dat heeft te maken met onbekendheid met (semi)residentiële instellingen en negatieve beeldvorming. Goede voorlichting zou kunnen helpen. Wat kunnen ze er verwachten? Wat wordt er van hen verwacht? Wat worden ze er wijzer van? Wie begeleidt ze daar en hoe doen ze dat?

JIP

Het Jongeren Informatie Punt (JIP) is een goede plek binnen het ROC waar die voorlichting gegeven kan worden. Dat is een laagdrempelige voorziening waar jongeren terechtkunnen met al hun vragen.

Een voolichtingsdvd maken

Lees het verhaal van Sharon, sociaal-maatschappelijk dienstverlener bij Bureau Jeugdzorg. Zij legt de opdracht aan jullie uit. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.