Ontwikkeling en begeleiding van kinderen - Ontwikkeling kleuters

Inleiding

Openbare basisschool Prinses Amalia werkt in de onderbouw vanuit de visie ontwikkelingsgericht onderwijs. Elke drie weken werken de kleuters vanuit een nieuw thema. Dat betekent elke drie weken de themahoek opnieuw inrichten en activiteiten bedenken. De activiteiten sluiten niet alleen aan bij het thema, maar ze stimuleren ook de brede ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor de motorische en cognitieve ontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De onderwijsassistenten ondersteunen de groepsleerkrachten bij dit werk. Meestal komen de leerkrachten met ideeën en voorstellen. Dit keer vraagt Anjo, coördinator van de onderbouw, aan de onderwijsassistenten om het hele traject van idee naar ontwerp uit te voeren:

  • een thema kiezen dat aansluit bij de ontwikkeling en belangstelling van de kleuters;
  • activiteiten bedenken waarbij alle aspecten van de brede ontwikkeling aan bod komen;
  • een themahoek inrichten.

Spelenderwijs leren

Kinderen in groep 1 en 2 leren spelenderwijs, maar wel doelbewust. Dat gebeurt door het inrichten van een rijke leeromgeving, een gerichte begeleiding en een aanbod van uitdagende activiteiten. Basisschool Prinses Amalia structureert de speel-leeractiviteiten rond een thema. Dat is een veelgebruikte werkwijze in de onderbouw.

Aansluiten bij belevingswereld

Het is belangrijk dat het thema aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Als kinderen betrokken zijn bij het onderwerp, gaan ze er gemotiveerd mee aan de slag. Zo kan het leer- en ontwikkelingsproces succesvol verlopen. De materialen in de themahoek en de activiteiten spreken de kinderen aan, maken ze nieuwsgierig en dagen ze uit tot rijk spel.

Aansluiten bij ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich in verschillend tempo. Er zijn ook verschillen in aanleg en mogelijkheden. Op basisschool Prinses Amalia is daarom bewust gekozen voor combinatiegroepen. Kinderen kunnen zo hun eigen tempo volgen. Het materiaal in de hoeken is aantrekkelijk voor zowel de jongste als de oudste kleuters. Activiteiten worden zo aangeboden dat kinderen er op hun eigen niveau aan kunnen werken.

Een thema bedenken

Lees het verhaal van Anjo, groepsleerkracht van groep 1/2 en coördinator van de onderbouw, die de opdracht aan jullie uitlegt. Je vindt de tekst ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.