Leefomgeving van kinderen - School

Het Nederlandse onderwijssysteem

Op openbare basisschool De Neander zitten veel kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond. Gebrek aan kennis over het Nederlandse onderwijssysteem leidt nogal eens tot misverstanden. Ouders kennen het verschil niet tussen een onderwijsassistent en een groepsleerkracht. Ze denken dat de kleuters alleen maar spelen. Ze hebben er geen idee van hoe hun kinderen leren op school. Het informatieboekje en de website bereiken deze ouders niet.

Liesbeth, directeur van De Neander, komt tot de conclusie dat de huidige informatie niet voldoet. Een dvd die de onderwerpen helder en op een aansprekende manier in beeld brengt, zou beter werken. In overleg met het ROC spreekt ze af dat de onderwijsassistenten die op De Neander stage lopen, de dvd gaan maken. De dvd geeft antwoord op de volgende vier vragen:

  1. Waarom is het belangrijk dat kinderen naar school gaan?
  2. Hoe is het onderwijs voor vier- tot twaalfjarigen geregeld?
  3. Wat doet de juf?
  4. Wat doen de kinderen?

Contact met de ouders

Basisschool De Neander staat in een multiculturele wijk. Het opleidingsniveau van de meeste ouders is laag. Vooral de contacten met ouders die een niet-Nederlandse achtergrond hebben, verlopen moeizaam. Kleuters worden vaak thuis gehouden. Ouders hebben kritiek op de school; ze vinden dat de kinderen op school weinig leren, en snappen niet dat ze met vragen over hun kind bij de groepsleerkracht moeten zijn en niet bij de onderwijsassistent. Dat leidt tot misverstanden, net als de wettelijke regeling voor zorgverbreding en buitenschoolse opvang. Ouders weigeren vaak medewerking aan de verwijzing van hun kind naar speciaal (basis)onderwijs.

Goed contact in belang van het kind

Goed contact met ouders is in het belang van het kind. Als ouders en leerkrachten informatie uitwisselen, kan de leerkracht het gedrag van een kind beter verklaren. Ouders kunnen hun kind beter begeleiden bij het leren en raken meer betrokken. Ze zullen vaker actief meehelpen op school. Ook de kinderen staan positiever tegenover de school als hun ouders vertrouwen hebben in de school.

Juiste informatie voorkomt misverstanden

Het huidige Nederlandse onderwijssysteem is voor veel ouders ingewikkeld. Die onbekendheid leidt gemakkelijk tot misverstanden. Ouders snappen niet wat er op school gebeurt, en de school verwijt ouders dat zij niet genoeg meewerken. Als ouders beter geïnformeerd zijn, zal de communicatie beter verlopen. Er is dan meer begrip over en weer, de ouders voelen zich serieus genomen. Op deze manier worden de school en de ouders echte samenwerkingspartners.

DVD met informatie voor ouders

Lees het verhaal van Liesbeth, directeur van basisschool De Neander, die de opdracht aan jullie uitlegt. Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Aan de slag

Maak eerst een plan. Zet daar ook in hoe je met de basiscompetenties en de andere leerdoelen aan de slag gaat. En koppel regelmatig terug.

Afsluiten BVO 

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. 

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.