Leefomgeving van kleine kinderen - Buurt

Voorzieningen en activiteiten in de buurt

Sonja, is sociaal-cultureel werkster bij de stichting Stichting Welzijn Rotterstein (SWR). Zij moet aan de gemeente een advies geven voor het integraal jeugdbeleid in haar wijk voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Om tot een weloverwogen advies te komen voor deze groep wil zij eerst een compleet beeld van het bestaande aanbod. Ze vraagt hier jullie hulp bij.

Je maakt een overzicht van de voorzieningen en activiteiten voor kinderen tot vier jaar in de buurt waar zij wonen. Dat doe je voor een afgebakend gebied: een wijk of een dorp. De (SWR) heeft van de gemeente de opdracht gekregen om voor het meerjarenplan integraal jeugdbeleid met een advies te komen.

Activiteiten op buurtniveau

Voldoende op de doelgroep afgestemde activiteiten en goede en veilige voorzieningen dragen bij aan een stimulerende leefomgeving en maatschappelijke participatie. Hoe jonger de doelgroep, hoe dichter de voorzieningen bij huis moeten zijn. De voorzieningen en activiteiten voor 0-4 jarigen worden daarom op buurtniveau aangeboden.

Gemeente verantwoordelijk

De gemeente speelt een belangrijke rol op het gebied van welzijn en zorg. Het preventieve jeugdbeleid is vooral een gemeentelijke aangelegenheid. Gemeenten kunnen immers het beste inschatten waar de behoeften liggen van de eigen bewoners en wat de plaatselijke mogelijkheden zijn om in die behoeften te voorzien.

Tot nu toe was dat geregeld in de welzijnswet. Die wordt vanaf 2007 vervangen door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten krijgen dan op nog meer terreinen, prestatievelden genoemd, de eindverantwoordelijkheid voor maatschappelijke ondersteuning. De inventarisatie van voorzieningen en activiteiten voor 0-4 jarigen heeft te maken met de prestatievelden sociale samenhang leefbaarheid en met op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen.

Samenwerking

Gemeenten bedenken het beleid niet alleen. Zij laten zich adviseren door instanties die nauw betrokken zijn bij de doelgroep en bij de uitvoering van het beleid. Bij een beleidsplan in het kader van integraal jeugdbeleid is de Stichting Welzijn een logische samenwerkingspartner. Sociaal-cultureel werkers ontwikkelen en organiseren activiteiten voor verschillende doelgroepen. Medewerkers van de stichting hebben nauw contact met de plaatselijke bevolking. Hun aandacht gaat met name uit naar kwetsbare groepen. Dat is ook de belangrijkste doelgroep van de WMO.

Activiteiten in de wijk inventariseren

Lees het verhaal van Sonja. Zij legt uit wat ze van jullie verwacht en waarom.
Je vindt het verhaal ook onder het kopje Kennisblokken. Hier vind je ook het eisenpakket waaraan de opdracht moet voldoen.

Succes met de opdracht!

Afsluiten BVO

Je sluit de BVO af met een presentatie aan jouw opdrachtgever/begeleider/coach en/of jouw groep. Onderdeel van de presentatie is ook ieders eindevaluatie en reflectie op het werken aan de BVO in je werkgroep.

Als je het (de) eindproduct(en) kunt presenteren, vraag je de opdrachtgever/begeleider/coach jouw werk te beoordelen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de in de briefing beschreven eisen.

De opgeleverde producten, de evaluatie en de beoordeling voeg je toe aan je eigen portfolio.

Overzicht BVO's

  • Zo werk je goed
  • Als je een opdracht goed wil uitvoeren, ga je planmatig te werk.
  • Hulpmiddelen
  • Om goed planmatig te werken, gebruik je de hulpmiddelen.